terminal de aceptacion 1 300x300 - terminal-de-aceptacion - vne -