full change aperta vne 130x300 - FULL CHANGE aperta - VNE - vne -