new compact aperta vne 130x300 - NEW COMPACT aperta - VNE - vne -