heavy senza ribbon vne 300x300 - HEAVY senza ribbon - VNE - vne -