smart change aperta vne 130x300 - SMART CHANGE aperta - VNE - vne -