token change aperta vne 130x300 - TOKEN CHANGE aperta - VNE - vne -